info@koh.co.il   09-7451893  
ניהול שרתים
  


פתרונות לבוני אתרים
חודש 12 חינם ב-KOH

הצהרת פרטיות

האמור עוסק בתוכן ובמידע המוצגים באתר: www.koh.co.il
מפעילת האתר הינה חברת KOH, חברה פרטית הרשומה כחוק בישראל.

  תוכן ומידע באתר

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים. מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

KOH, אינה נותנת חסות או מביעה תמיכה או הצהרה לגבי תכנים, או כל מידע אחר המתפרסמים באתרינו או באתרים אשר להם קישורים אלקטרוניים מאתרינו. קבלת החלטות ו/או כל פעולה אחרת הנובעת מתוך הסתמכות על תכנים המופיעים באתרים אלו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. KOH לא תישא בשום אחריות משפטית בנמקרים שכאלו.

 הגבלת אחריות

ייתכנו אי אילו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר הנובעים משינויים דינמיים במערכות השונות ו/או מטעויות סופר. על הגולש לפנות לחברה לבירור סופי ומוחלט של הפרטים המופיעים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי שירותים ותנאי שירות ותשלום.

KOH לא תהיה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, מנוע חיפוש הדומיינים או כל ממשק אחר באתר.
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

 זכויות יוצרים

כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל ותמונות, הם רכושה של החברה מפעילת האתר. אין להעתיק או לפרסם מלואם או בחלקם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

 מקום ברירת דין

תנאי השימוש כפופים לחוק הישראלי. כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, אך ורק לבית המשפט המוסמך באזור בו מצויים מחשבי ספקית השרות. 

 הסכמתך

בעצם השימוש באתרנו הנך מקבל עליך את תנאי הצהרת הפרטיות כמפורט לעיל.
 
הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד.